Avoimuuden puolesta Suomalaisessa politiikassa tarvitaan paljon lisää avoimuutta!

Hallitus unohti Nord Streamin ongelmat päätöksessään

- Hallituksen kiirehtiminen oudoksuttaa
- Putki on Gazpromille etu, Suomelle haitta
- Mikä on Suomen yleinen etu?
- Putki linjattu Suomen talousvyöhykkeelle
- Merioikeusyleissopimus määrittää periaatteet
- Talousvyöhyke Suomen rikoslain alaista aluetta
- Hallitus unohti turvallisuuspoliittisen puolen
- Turvallisuus on perustuslaillinen kysymys
- Rajavalvonnan luovuttaminen päätettävä eduskunnassa
- Hallitus unohti merivaltauksen
- Käräjäoikeuden turvaamispäätös unohtui
- Karjalan kiinteistöjen suomalaiset omistajat unohdettu
- Poliittinen johto kykenemätön avoimeen käsittelyyn
- Päätöksestä voi valittaa KHO:een

Hallituksen kiirehtiminen oudoksuttaa

Suomen hallitus teki 05.11.2009 ennakkoarvioiden mukaisesti myönteisen päätöksen antaa Nord Stream –kaasuputkelle Suomen talousvyöhykkeen käyttölupa.

Tanskan ja Ruotsin hallitukset ovat tehneet samanlaisen päätöksen. Suomen osalta kaasuputkelta puuttuu Länsi-Suomen ympäristölupakeskuksen lupa vesilain mukaisesta rakentamisesta.

Hallituksen kiirehtimistä putkiluvan myöntämisessä voidaan pitää oudoksuttavana asiana. On useita asioita ympäristökysymysten lisäksi, jotka kaasuputken osalta ovat edelleen ratkaisemattomia. Niitä ei mitenkään ole hallituksen julkisuuteen annetussa päätöksessä käsitelty.

Valtioneuvoston tiedote
Ministeri Pekkarisen tiedote
Ministeri Pekkarisen lausunto

Putki on Gazpromille etu, Suomelle haitta

Hallituksen antama lupa on heti lainvoimainen riippumatta siitä, tehdäänkö sitä kohtaan valituksia vai ei. Tämä on poikkeus yleisestä periaatteesta. Poikkeusta perustellaan sillä, että päätöksen täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä, ts. yleinen etu vaatii välitöntä täytäntöönpanoa.

Toisena perusteena on se, ettei täytäntöönpanolla vaaranneta kolmansien oikeuksia. Kolmantena perusteena näyttää olevan Nord Stream –yhtiön saamat edut putkenlaskualuksen valinnassa.

Mikä on Suomen yleinen etu?

Hallituksen kiirehtiminen asettaa Suomen oikeusvaltiostatuksen epämääräiseen valoon. Mikä on se yleinen etu, jota hallitus vaalii? On todettu, että Suomelle putkesta koituu käytännössä pelkästään kustannuksia ja ongelmia, joten Suomen edusta ei voi olla kyse.

Kaasuputkiyhtiön omistaa 51 prosenttisesti venäläinen Gazprom. Putkeen syötettävän kaasun omistaa Gazprom, joka myöskin hoitaa kaasun myynnin asiakkaille. Kaasun saajiksi on mainittu noin 26 miljoonaa eurooppalaista taloutta.

Yleinen etu on siten ensisijaisesti Venäjän hallinnon ja Gazpromin etu ja toissijaisesti eurooppalaisten kuluttajien etu. Suomen etua ei ole. Suomen kannalta yleisenä etunavoidaan pitää kaikkien kansalaisten etua, ei vain jonkun tietyn ryhmän.

Putki linjattu Suomen talousvyöhykkeelle

Suostumuksen oikeudellinen perusta on päätöksen mukaan Suomen talousvyöhykelaissa ja YK:n kansainvälisessä merioikeusyleissopimuksessa. Valtioneuvoston tiedotteessa sanotaan, että ”Putki lasketaan talousvyöhykkeelle, mikä on kansainvälistä merialuetta. Se ei kuulu valtion suvereeniin alueeseen.”

Käytössä olevien tietojen mukaan Suomen talousvyöhykkeestä on erotettu tietty osa kansainväliseksi merialueeksi, joten tiedote antaa epämääräisesti väärän kuvan, että koko talousvyöhyke olisi kansainvälistä merialuetta.

Suomi on vuonna 2004 yleissopimuksen pohjalta säätänyt erillisen lain talousvyöhykkeestään, joka saisi olla jopa 200 meripeninkulmaa. Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi ovat sopineet keskinäisestä talousvyöhykerajasta, joka Viron ja Suomen osalta kulkee aluevesirajojen välissä, lähempänä Viron aluevesirajaa.

Kaasuputki kulkee tässä käytävässä Suomen puolella aivan talousvyöhykkeen Viron puoleisella rajalla. Putkelle on suunnitelmassa varattu 2 kilometriä leveä käytävä. Putki ei kulje lainkaan Viron talousvyöhykkeellä.

Merioikeusyleissopimus määrittää periaatteet

YK:n merioikeusyleissopimuksen 56. artikla määrittää rantavaltiolle (esim. Suomelle) talousvyöhykkeellä laajat oikeudet, lainkäyttövallan ja velvollisuudet:

"1 a) täysivaltaiset oikeudet merenpohjan yläpuolisten vesien ja merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen, kuten vedestä, merivirroista ja tuulista saatavan energian tuottaminen".

Sen lisäksi rantavaltiolla on lainkäyttövalta alueellaan. Tämä koskee yhtä hyvin tekosaaria, laitteita ja rakennelmia kuin tutkimusta, meriympäristön suojelua tai muita oikeuksia.

Määräys lainkäytöstä on laaja. 79. artiklan 4. momentin mukaan "Mikään tämän osan määräys ei vaikuta rantavaltion oikeuteen asettaa ehtoja sen alueelle tai aluemerelle johtaville kaapeleille tai putkistoille, eikä siihen lainkäyttövaltaan, joka rantavaltiolla on mannerjalustansa tutkimisen tai mannerjalustan luonnonvarojen hyödyntämisen tai valtion lainkäyttövaltaan kuuluvien tekosaarten, laitteiden ja rakennelmien toiminnan yhteydessä asennettavien tai käytettävien kaapelien tai putkistojen suhteen".

Talousvyöhyke Suomen rikoslain alaista aluetta

Suomen Talousvyöhykelain mukaan Suomen rikosoikeutta sovelletaan verraten laajasti talousvyöhykkeellä: ”5. luku: 10 §. Talousvyöhykkeellä olevalla 7 §:ssä tarkoitetulla tekosaarella, laitteella tai muulla rakennelmalla tehty tai niihin kohdistuva rikos ja sen rangaistava yritys katsotaan rikoslain (39/1889) 1 luvun 1 §:n mukaisesti Suomessa tehdyksi.

Muualla talousvyöhykkeellä tehty, 11–16 §:ssä mainittu rikos ja sen rangaistava yritys katsotaan rikoslain 1 luvun 1 §:n mukaisesti Suomessa tehdyksi.

Jos 2 momentissa tarkoitettu rikos on tehty ulkomaiselta alukselta sen ollessa Suomen talousvyöhykkeellä, rikosasiaa ei saa tutkia Suomessa ilman valtakunnansyyttäjän syytemääräystä, ellei kysymyksessä ole jokin rikoslain 1 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu tapaus."

Hallitus unohti turvallisuuspoliittisen puolen

Päätöksen perusteluissa ja ministeri Mauri Pekkarisen selvityksessä puhutaan putkeen liittyvistä vaikutuksista, joiksi mainitaan ympäristö, meriturvallisuus, taloudelliset vaikutukset, energianhuolto, talousvyöhykkeen kansallinen hyödyntäminen. Minkään kohdan osalta ei nähdä mitään ongelmaa.

Erityistä huomiota kiinnittää se, että päätöksessä ja siihen liittyvissä, julkistetuissa papereissa vältetään tarkoin mainitsemasta putken valvontaan liittyviä turvallisuusongelmia. Presidentti Vladimir Putin ilmoitti putken valvonnan olevan Pohjoisen armeijan tärkein tehtävä. Saman asian hän on toistanut pääministerinä ollessaan.

Tämä merkitsee sitä, että vieraan valtion sotavoimat tulevat suorittamaan valvontaa Suomen alueella. Suomi joutuu luopumaan omasta valvonnastaan. Samalla rannikon ja erityisesti pääkaupunkiseudun maanpuolustusta heikennetään ratkaisevasti. Näiden seikkojen huomioimatta jättäminen päätöksenteosta on poikkeuksellista hallituksen päätöksessä.

Turvallisuus on perustuslaillinen kysymys

Turvallisuusasia aiheuttaa myös perustuslaillisen kysymyksen. Onko hallituksella oikeutta tehdä päätös, joka luovuttaa 375 km pituisen osan rajavalvonnasta vieraalle valtiolle. Eikä pelkästään aseistetuille vieraan valtion aluksille ja lentokoneille, vaan myös Gazpromin aseistetuille laivoille.

Talousvyöhykelain 19 §:ssä selvitetään alueen valvontaa ja rajaviranomaisten määräyksiä: ”Edellä 6–8 §:ssä tarkoitetun toiminnan harjoittamista valvoo rajavartiolaitos. ...” Rajavartiolaitos siten ylläpitää rajavalvontaa myös talousvyöhykkeellä. Sitä ei ole lain mukaan ulkoistettu tai ulkoistettavissa vieraalle vallalle.

Rajavalvonnan luovuttaminen päätettävä eduskunnassa

Päätös tällaisesta Suomen alueen luovuttamisesta vieraan vallan valvontaan on tehtävä eduskunnassa, ei hallituksessa. On selvitettävä, toimiko hallitus perustuslain vastaisesti myöntäessään ilman mitään selvityksiä valvontaoikeutensa vieraalle vallalle.

Kyse ei ole pelkästään Suomen turvallisuudesta ja valvonnasta. Suomen hallituksen päätös asettaa esim. Viron hyvin hankalaan asemaan. Tähän saakka sen kanssa rajavalvontaa on suorittanut EU-maa Suomi.

Nyt Vironkin osalta rajavalvontaa alkaa suorittaa EU:n ja Naton ulkopuolinen maa, Venäjä ja/tai venäläinen yhtiö. Tämä ei voi olla lisäämättä paineita Naton ja Venäjän välillä. Puheet rauhan putkesta ovat pelkkiä tyhjiä sanoja.

Hallitus unohti merivaltauksen

Hallituksen päätöksessä ei käsitellä ns. merivaltauksen vaikutuksia. Suomalainen hakija on hakenut Suomen kaivoslain mukaista kaivosvaltausta 50 m leveänä ja 17 km syvänä alueena 25. pituuspiiriä pitkin Helsingistä kohti Tallinnaa.

Laki Suomen talousvyöhykkeestä 26.11.2004/1058 määrää 5 §:ssä: ”Kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tähtäävään tutkimukseen, etsintään ja valtaamiseen sekä kaivoskivennäisten hyväksikäyttöön talousvyöhykkeellä sovelletaan kaivoslakia (503/1965) ja sen nojalla annettuja säännöksiä”.

Hallitus on hylännyt kaivosvaltaushakemuksen. Hylkäämisestä asianomistaja on valittanut.

Käräjäoikeuden turvaamispäätös unohtui

Helsingin käräjäoikeus on antanut turvaamispäätöksen, jossa se kieltää Nord Stream –yhtiötä raivaamasta miinoja kaivosvaltausalueella. Helsingin ulosottovirasto on määrännyt 100 000 euron uhkasakon käräjäoikeuden päätöksen vahvistukseksi.

Hallituksen olisi tullut ottaa päätöksessään huomioon se, että merivaltaajan ilmeinen oikeus katkaisee putkilinjan, eikä siltä osin voitane myöntää yksiselittäistä lupaa alueen käyttöön.

On todennäköistä, että merivaltaaja tulee valittamaan myös mahdollisesta rakennusluvasta. Jos käräjäoikeuden linja valtaajan ilmeisestä oikeudesta on pysyvä, ei kaasuputkea voida vetää valtausalueen läpi.

Karjalan kiinteistöjen suomalaiset omistajat unohdettu

Omaksumansa politiikan mukaisesti hallitus ei päätöksessään käsittele Nord Stream –putken kulkua Suomelta pakkoluovutetussa Karjalassa olevien, suomalaisten yhä omistamien, kiinteistöjen läpi. Pariisin rauhansopimuksessa raja siirtyi, mutta omistusoikeudet eivät siirtyneet.

Hallitus on myöskin ollut täysin hiljaa siitä, onko Suomen vuokraaman Saimaan kanavan alituksesta neuvoteltu ja millaista korvausta Suomi siitä Venäjältä tai Nord Streamilta haluaa.

Suomi maksaa uuden sopimuksen nojalla entistä korkeampia kanavamaksuja, vaikka suomalaiset alukset käyttävät kanavaa vain 5 – 7 % verran. Vuokrasopimuksessa ei ole rajattu vuokra-oikeuden syvyyttä kanavan alapuolella tai korkeutta kanavan yläpuolella.

Poliittinen johto kykenemätön avoimeen käsittelyyn

Nord Stream –putken tarpeellisuudesta ei juurikaan ole erimielisyyttä. Putkea ei kuitenkaan tule rakentaa Suomen legitiimit oikeudet ja edut unohtaen. Suomen legitiimejä turvallisuusintressejä ei tule voimakkaasti vaarantaa kiirehtimällä päätöstä, jonka vaikutukset ovat epäselvät.

Eniten tässä kysymyksessä askarruttaa Suomen valtionjohdon kykenemättömyys keskustella olennaisista vaikuttavista tekijöistä. Elämme vuotta 2009, ei enää neuvostoaikaa. Myös poliittisten päättäjien on opittava avoimeen keskusteluun olennaisista asioista. Turhanpäiviäisiä asioita kyllä käsitellään aivan riittävästi.

Kokonaisuudessan hallituksen päätös on kestämätön. Nord Stream –putkelle on etsittävä turvallinen maalinjaus. Jos meriputkea halutaan käyttää, on myös kaikki turvallisuus-, maanpuolustus- ja ympäristökysymykset sekä taloudelliset kysymykset selvitettävä.

”Silentium in senatu est vitium. Vaikeneminen senaatissa on pahe.” Cicero.

Päätöksestä voi valittaa KHO:een

Hallituksen poikkeuksellisen päätöksen vuoksi myös Pro Karelian tiedotus tekee poikkeuksellisen toimen ja antaa esimerkin Korkeimmalla hallinto-oikeudelle (KHO) tehtävästä valituksesta. Tämä esimerkki löytyy vain Pro Karelian nettisivuilla olevasta linkistä.

Suomen kansalaiset voivat odottaa, että Suomen hallitus käsitellessään kansakunnalle elintärkeitä asioita, tuo esille kaikki asiaan vaikuttavat näkökohdat, eikä vain vieraita valtioita hyödyttäviä näkökohtia.

Suomalaiset ovat Nord Stream –putken osalta vain nettomaksajia, mutta he ovat myös putken valvonnasta aiheutuvan uhkatekijän kohteita. Vaikeneminen on lopetettava ja siirryttävä avoimeen poliittisen toimintaan. Nord Stream –päätös on siirrettävä eduskunnan harkittavaksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (41 kommenttia)

Harinen (nimimerkki)

Voihan haukotus... kuinka mones blogikirjoitus tämä on Saksilta samasta aiheesta samalla sisällöllä ja samoilla virheellisillä väittämillä? Kuka näitä jaksaa enää oikoa? Mitä hyötyä tällaisesta toistamisesta Saksi kuvittelee saavansa?

"Suomalaiset ovat Nord Stream –putken osalta vain nettomaksajia"

Mistäs sellainen lasku tulee? Tietääkseni putki kyllä työllistää suomalaisiakin, mutta kuka meitä laskuttaa ja mistä?

Tuomas Hako (nimimerkki)

Pekkarinen väitti, että putkiasiasta päättää ympäristökeskus ja että se voi evätä koko putken. Kuka tällaista voisi uskoa, vaikka Suomessa eletäänkin sisäisissä asioissa pitkälle ympäristöviranomaisten mielivallan alla. Tuskin he kuitenkaan ulkopolitiikkaa sentään pystyvät mestaroimaan. Minusta Pekkarinen ja kumppanit tässäkin asiassa tuntuvat tekevän suorastaan pilkkaa kansasta eli kuinka se sallii päättäjien olla rähmällään ja uskoo kaiken ja on puolue-eliitin puoluekoneiston hallitseman Suomen täysin alistettu vaalikarja. Hän ulosti kaikkien päälle näin väittäessään.

Neuvos (nimimerkki)

Edellisestä päätellen, onko hallitus ylittänyt valtansa?
Eduskunnan käsittely tuskin muuttaa, mutta kuitenkin.
Onko neuvoteltu Suomen saamasta hyödystä alueemme käytöstä
ja alueemme valvontahan kuuluu Suomen rajavalvonnalle.

tunari (nimimerkki)

Missä pääsis tutustumaan tähän kaivosvaltaushankkeeseen ja heidän suunnitelmiin kuin myös käytettävään tekniikkaan.

Yleistä (nimimerkki)

Hallitus on peloteltu perusteellisesti!!!

N-E (nimimerkki)

#4:lle: ei missään pääse tutustumaan tähän kaivoshankkeeseen koska sellaista ei ole olemassakaan. Hallitus ei hyväksynyt kaivosvaltausta koska valtaajat eivät kyenneet osoittamaan, että heillä olisi oikeasti edes aikomusta mitään kaivostoimintaa suorittaa. Samanlainen päätös tulee valituskierrokseltakin koska koko valtaus on tehty ihan muussa tarkoituksessa kuin mihin kaivoslaki on valtauksen tarkoittanut, eli estämään kaasuputkea.

Hallitus ei ole ylittänyt valtaansa sillä Suomen talousvesialueen käyttö kuuluu lain mukaan sen päätösvaltaan, eikä eduskunnan. Samoin rakennusluvan antaa ympäristökeskus, ei hallitus eikä eduskunta. Saksin lanseeraamiin naurettaviin väitteisiin kuuluu se, että tässä oltaisiin muka antamassa pois Suomen alueen valvontaa ja siksi asia kuuluisi muka eduskunnalle. Tämähän ei pidä paikkaansa alkuunkaan, sillä kansainväliseen merialueeseen kuuluvalla kaasuputken linjalla venäläisalukset voivat jo nyt valvoa mitä haluavat ilman että Suomi pystyisi sitä millään perusteella estämään.

Putkesta ei ole Suomelle mitään hyötyä, mutta ei siitä ole haittaakaan muille kuin Karjalan palauttelijoille. Se selittää Saksinkin hädän ja kehotuksen pommittaa KHO:ta noilla typerillä valituksilla, joilla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin haitanteko ja KHO:n turha työllistäminen, sillä putken rakentamista ne eivät estä.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Hariselle: #1. Kiitokset, että haukotustesikin lomassa olet jaksanut kommentoida juttua.

Meille jo aika varhain opetettiin, että kertaus on äitien opinto ja vähän toisinkin päin.

Oletko havainnut elämässäsi, että sinullekin tulee maksuja, vaikka kukaan ei laskuta? Ja lopulta se raha jonkun toisen taskuun menee.

Se on kai sinullekin selvää, ettei Suomelle ole putkesta mitään hyötyä? Vai oletko eri mieltä?

Maksuja tulee ympäristöongelmista, lisääntyvästä viranomaisvalvonnasta, ongelmista putkea valvovan Venäjän kanssa, kaasuputken omistajan ja veneilijöiden, kalastajien ... välisistä riidoista, tehtävä uusinvestointeja, ellei putken ja ennen kaikkea koko alueen valvontaa haluta antaa pelkästään Venäjälle. Tulet havaitsemaan, että kustannuksia syntyy.

Tuomas Hakolle: #2. Hyvin vaikeaa on tosiaan uskoa, että ympäristölupakeskus tekisi ihan omapäisesti päätöksen. Heillä on omat pomonsa, eikä kunnian kukko laulaisi, jos päätös olisi kielteinen.

Rehellinen Pekkarinen olisi sanonut, että teoreettisesti keskus voi evätä luvan, mutta käytännössä sillä ei siihen ole mahdollisuuksia.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Neuvokselle: #3. Hallitus laittoi päänsä syvälle säkkiin ja suun kiinni päättäessään putkesta. Siksi se kuvitteli, ettei suvereniteetin luovuttamista tarvitse perustella.

Voi olla, että eduskunta antaisi luvan, mutta silloin se tapahtuu tietoisesti Suomen suvereniteettia riskeeraten. Sellainen ei eduskunnalle ole ihan helppo tapaus.

Vanhanen on selvästi sanonut, ettei hän halua mitään koplauksia. Joten tapansa mukaan Suomi lahjoittaa Venäjälle luvan siten, että hyödyn kantaa Venäjä, mutta maksajaksi joutuu osaltaan myös Suomi.

turanille: #4. Helpoiten varmastikin asiasta saa selvää asiamies Kari Silvennoiselta. Tosin en usko, että yksityinen firma haluaa julkisesti jakaa tietoa suunnitelmistaan. Vihamielisiä suhtautumisia näyttää olevan sen verran, että luulen senkin heikentävän intoa antaa tietoja. Mutta kysymällähän se asia selviää.

Yleiställe: #5. Kommenttisi ei ota kantaa siihen, kuka on pelotellut. Mutta koska päätöksestä päätellen pelottalijana eivät voi olla suomalaiset, valikoituu ilmeinen pelottelija harvoista mahdollisuuksista aika helposti.

Vanhanen on joutunut Putinille setvimään "hidasta" käsittelyä. Samoin Halonen joutui PUtinille Medvedevin tapaamisen yhteydessä selvittelemään asiaa. Hän ei antanut yhtään mitään tietoa siitä neuvonpidosta - ystävänsä Putinin kanssa.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

N-E:lle: #6. Olet vähän huolimattomasti lukenut läksysi. Hallitus väitti, kuten sinä asian esität. Mutta laki ei lähde siitä, että etukäteen pitäisi olla selvää näyttöä kaivoskiven olemassaolosta. Muutoinhan kaikki tutkimusluvat ja koeporaukset olisivat tarpeettomia.

Eihän sille mitään voi, että et ymmärrä suvereniteetin liukumista pois suomalaisten käsistä.

Suvereniteetista osittainenkin luopuminen kuuluu eduskunnalle, ei hallitukselle. Antaa ympäristölupakeskuksen aivan rauhassa virkamiestyönä tehdä päätöksen rakentamiseen liittyvistä asioista. Ne eivät kuulu eduskunnalle, mutta rajavalvonta lieveilmiöineenk kuuluu.

Ettei sinulle jäisi tarpeetonta ahdistusta, niin voin kertoa, ettei minulla ole pienintäkään hätää. Enkä ole ketään kehottanut pommittamaan KHO:ta valituksilla. Annoinpahan vain esimerkin siitä asiasta.

Ihan loppulauseesi on kiinnostava. Siinä ensinnäkin heität romukoppaan Suomen perustuslain ja muut lait, joihin mm. viittasin jutussani.

Toiseksi sinä olet päättänyt tämän asian, joten kaikki muut näkökohdat ovat silmissäsi vain haitantekoa.

Koitan seurata jossain toisessa asiassa sinun kommentointiasi, onko se aina yhtä paljon tätä hallitusta tukeva ja ihmisoikeuksien rikkomista puolustava. Taidat olla aika ristiriitainen toimissasi?

kaartilainen (nimimerkki)

#9. Tuskin kaasuputki suomenlahdessa on suomen suvereeniteetille lainkaan saman kokoinen uhka kuin euroopan unioni.
Talousalueen laajennus muuten tapahtui vasta 90 luvun alussa joten melko dramaattinen näkökanta suomen suvereeniteetistä.
Mikäli eduskunta olisi eri linjoilla hallituksen kanssa tokihan eduskunta pystyy vaihtamaan hallituksen, mutta kun ei ole niin silloinhan keskustelu eduskunnassa on jokseenkin turhaa. Voisin kuvitella olevan tärkeämpiäkin asioita käsiteltävinä.

Tuskin suomenlahdella on mahdollista harjoittaa minkäänlaista kaivostoimintaa, sehän vapauttaisi huomattavia määriä myrkkyjä ja säteilyä meren pohjasta. Virolaiset eivät ainakaan voisi sellaista sulattaa, joten putken toteutuminen on parempi vaihtoehto heillekkin.

Harinen (nimimerkki)

Saksi #7; "Maksuja tulee ympäristöongelmista, lisääntyvästä viranomaisvalvonnasta, ongelmista putkea valvovan Venäjän kanssa, kaasuputken omistajan ja veneilijöiden, kalastajien … välisistä riidoista, tehtävä uusinvestointeja, ellei putken ja ennen kaikkea koko alueen valvontaa haluta antaa pelkästään Venäjälle. Tulet havaitsemaan, että kustannuksia syntyy."

Enpä usko. Kaikki nuo ovat vain pikku piruja joita keksimällä keksit ja maalailet seinälle, mikään noista ei ole todellinen kustannus suomalaisille tässä vaiheessa ja tuskin tulevaisuudesakaan. Katsos kun Suomi valvoo vastakin omaa aluettaan ihan niin kuin tähänkin asti eikä kaasuputken valvominen kuulu Suomen tehtäviin, eli ei lisää kustannuksia. Nord Stream on jo sopinut korvaavansa kalastajien mahdolliset menetykset. Kun kysyin mitä laskua Suomi joutuu maksamaan jos kaasuputki tulee niin eipä sinulla siis ollut tarjota muuta kuin pelkkää "jossia". Pelottele vaan, mutta heikoilla eväillä pelottelet ;)

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

kaartilaiselle: #10. EU:n osalta kyse on Suomen halusta olla mukana eurooppalaisessa yhteistoiminnassa mielummin kuin sen ulkopuolella. Aidossa yhteistoiminnassa aina luovutetaan omasta itsenäisyydestä jotain. Vastalahjaksi saadaan jotain. Jokainen punnitsee näkökulmastaan, kumpi on suurempi, haitta vai hyöty.

Olisikohan tekstiviestit tärkeämpiä kuin se, että Venäjä ryhtyy sotavoimillaan pienen matkan päässä Suomen pääkaupungista manooveeraamaan oikein tosissaan? Et näköjään ole lainkaan ymmärtänyt Putinin lausuntoa. Tai sitten tahallisesti aliarvioit hänen lausuntoaa ja sen merkitystä.

Kaivostoiminta on paikallista. En tietysti tunne merenalaista kaivostoimintaa, joten voin vain arvioida, kuinka hyvin siinä kyetään ympäristöongelmat hoitamaan.

Nähdäkseni monin verroin suuremman ongelman muodostavat ympäristölle Pietarin jätevedet, Puolan valumat ja kaikki muut ympäristöongelmat Itämerellä.

Hariselle: #11. Niin, eihän se sinun kykysi kuvitella tulevia tilanteita ja uskosi muuhun kuin ihan tiettyihin asioihin, kovin korkea ole.

No, aika tulee sinullekin näyttämään, että kyllä niitä laskuja tulee. Otetaan sitten tämä asia uudelleen esille. Nord Streamin kalastajakorvaus koskee muistaakseni Suomessa alle kahtakymmentä kalastajaa. Saaliiden määrä tietäen ne korvaukset eivät todellakaan venettä pahemmin keikuta.

N-E (nimimerkki)

Saksi: "Eihän sille mitään voi, että et ymmärrä suvereniteetin liukumista pois suomalaisten käsistä."

Tarvitaan todella vilkas mielikuvitus, että näkee yhden meren pohjaan laskettavan kaasuputken vievän EU:n jäsen Suomelta suvereeniteetin. Että ihan Suomen turvallisuus on uhattuna, jos Venäjä sotalaivoillaan seilaa kansainvälisellä merialueella menevän kaasuputken reitillä. Suvereeniteettiinhän tämä putken valvonta ei vaikuta koska Venäjä valvoo jo nyt samaa aluetta miten tahtoo.

Tämä suvereeniteettihan muuten meni jo EU:n myötä, sen saman EU:n joka kaasuputken on energiapolitiikaansa mukaan ottanut jo vuosia sitten. Kysehän on myös EU:n hankkeesta, eikä pelkästään Venäjän. Kannattaa muistaa myös kenen idea koko kaasuputki oli alunperin, siinähän oli mukana suomalainen Neste eli nykyinen Fortumkin, joka möi osuuteensa pois. Mahtaa muuten nyt harmittaa.

Mutta eihän Saksin kohdalla kyse ole ylikierroksilla käyvästä mielikuvituksesta vaan hätäilystä. Jotain kun on pakko yrittää keksiä kaasuputken estämiseksi, joten kaikki keinot näyttävät olevan sallittuja, mukaan lukien tekopyhä hurskastelu Suomen turvallisuudella ja KHO:n kuormittamisyritys turhilla ja tyhjänpäiväisillä valituksilla, joiden tarkoituksena on vain viivyttää kaasuputken tuloa, eli pelkkää haitantekoa. Puhdasta ilkeyttä siis.

Saksi niin kuin muutkin kaivosvaltaajat ovat jo puhuneet itsensä pussiin tässä turvallisuusasiassa, sillä koplaamalla Karjalan palautuksen mukaan kaivosvaltaukseen he jo osoittivat kuinka vähän he Suomen turvallisuutta todellisuudessa arvostavat. Kaasuputki kun ei muka sitten olekaan enää uhka jos Karjala palautetaan. Simsalabim - Venäjähän on muuttunut ja ylin ystävämme kun Karjalan palauttaa eikä siten enää uhka Suomelle!

Riitta Uosukainen on sanonut, että Karjalan palautuksen kannatus kasvaa mitä kauemmaksi mennään yhteiskunnallisesta vastuusta. Siihen voisi lisätä, että se on myös ärhäkämpää mitä korkeammalla jalat on ilmassa ;)

kaartilainen (nimimerkki)

#12. Ei venäjän laivaston liikkeitä suomenlahdella estä nykyisinkään mikään, heillä on oikeus tulla mennä kuinka haluavat. Se onko heillä 20 alusta vai 100 riippuu heistä ja taloudellisesta tilanteesta ei kaasuputkesta.
Ranskan laivastokin on tekemässä laivastovierailua pietarissa, eivät kai hekään ole pyytäneet suomelta lupaa kulkea talousalueen poikki.

Eli putken asentaminen aiheuttaa ympäristöriskin mutta kaivostoiminta jota voisi jatkua vaikkapa kaksikymmentä vuotta ei sitä tee, niinpä.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

N-E:lle: #13. Ja tarvitaan heikko mielikuvitus, että kuvittelee putken kaikkine vaikutuksineen olevan vain meren pohjaan upotettu metallirakennelma.

On se ihan kummallista, kun Suomessakin melkoisella laajuudella on jo puhuttu turvallisuudesta. Ruotsissa on puhuttu pitkään, samoin Virossa ja Puolassa. Jopa Saksan puolustusministerikin puhui asiasta. Sinä et huomaa mitään. Onnittelen, olet hallitusaineista.

EU:n hankkeesta? Miten? Monellako prosentilla EU on osakkaana? Putkiyhtiön enemmistön omistaa Venäjän hallinto. Kaasun tuottaa ja myy Venäjän hallinto. Mihin se EU mahtui?

Sinä olet huvittava, kun sinun pitää yrittää löytää Karjalan kysymyksen osalle jotain hätäilyä. Mikä hätä tässä on? Palautusasian kannatus on Suomessa edennyt kuin juna. Eikä tässä vaiheessa ole mitään syytä edetä, ennen kuin asia ryhdytään Suomessa ottamaan esille siten kuin pitää.

Veikkaan, että sinä et tunne ainuttakaan merivaltaajaa. Et näytä myöskään Karjalan palautuksesta vielä pahemmin mitään oivaltaneen. Jospa se sieltä joskun ymmärrys alkaa pilkistää?

kaartilaiselle: #14. Mistähän kumman syystä moni muukin maa on turvallisuudesta huolestunut - paitsi tietysti muutama suomalainen ja Suomen hallitus? Huvittavaa, että vertaat ranskalaisen laivaston vierailua ja Venäjän sotavoimien jatkuvaa aseellisa valvontaa keskenään.

Hallitus myönsi putkelle 50 vuoden luvan, joten aikoo se nököttää siinä aika kauan ja aiheuttaa vaikutuksia. Ei toki jatkuvasti niin paljon ympäristövaikutuksia kuin rakennusvaiheessa. Kaivostoiminnan vaikutuksista ei vielä ole selvitystä. Ei tosin putkenkaan läheskään kaikista 1 220 kilometrin matkaan liittyvistä vaikutuksista ole tietoa.

N-E (nimimerkki)

Saksi: "EU:n hankkeesta? Miten? Monellako prosentilla EU on osakkaana? Putkiyhtiön enemmistön omistaa Venäjän hallinto. Kaasun tuottaa ja myy Venäjän hallinto. Mihin se EU mahtui?"

No mihin se kaasu menee? Ei kai vaan EU:lle? Ei se Venäjä kuule ihan vaan omaksi huvikseen niitä putkia vetele eli kyllä se EU mahtuu sinne kaasun vastaanottajaksi :)

Mikä hätä tässä on, kyslee Saksi ja väittää Karjalan palautuksen etenevän kuin juna. Valitettavasti se Saksin junakin näyttää pysähtyneen tänne US:n blogiin, eipä tuosta muualla kuulu edes vihellystä. Jos jotain näkyy niin pientä myötähäpeää näiden palauttelijoiden tempausten yhteydessa.

Karjalan palautuksen ihanuutta en tosiaankaan ole oivaltanut, minulla kun nuo jalat tuppaa olemaan maan pinnalla. Ehkäpä siitä sitten eläkkeellä joutaisi innostumaan niin kuin muutkin joutilaat.

Reijo Kallinen (nimimerkki)

"Putkelle on suunnitelmassa varattu 2 kilometriä leveä käytävä." Näin väittää Veikko Saksi. Kumpaa tässä nyt uskoisi Saksia vai ministeri Pekkarista kun hänen tiedotteessaan sanotaan näin: "– Putkilinjan on tarkoitus kulkea Suomen talousvyöhykealueella 375 kilometrin matkan. Suostumus-hakemus koskee noin 100 metrin levystä merenalaista käytävää, minne kaksi halkaisijaltaan run-saan metrin suuruista putkea lasketaan.
– Putken tarkemmasta sijoittamisesta käytävän alueella ja erityisesti siihen liittyvistä ympäristönäkö-kohdista päätetään erikseen vesilain mukaisessa lupamenettelyssä.
– Suostumuksen oikeudellinen perusta on Suomen talousvyöhykelaissa ja kansainvälisessä merioikeusyleissopimuksessa."
– Putki lasketaan talousvyöhykkeelle, mikä on kansainvälistä merialuetta. Se ei kuulu valtion suve-reeniin alueeseen.

Saksin väite, että :" Käytössä olevien tietojen mukaan Suomen talousvyöhykkeestä on erotettu tietty osa kansainväliseksi merialueeksi, joten tiedote antaa epämääräisesti väärän kuvan, että koko talousvyöhyke olisi kansainvälistä merialuetta." Mistä sinä näitä keksit? Eihän päätös erota yhtään mitään Suomen talousvyöhykkeestä! Olet itse kirjoittanut YK:n päätöksistä joissa turvataan se, että "YK:n meriyleisoikeuden mukaan meriputki saadaan kuljettaa kansainvälisellä merialueella..."

Aivan perusteeton ja valheellinen on Saksin väite, että: "Päätös tällaisesta Suomen alueen luovuttamisesta vieraan vallan valvontaan on tehtävä eduskunnassa, ei hallituksessa. On selvitettävä, toimiko hallitus perustuslain vastaisesti myöntäessään ilman mitään selvityksiä valvontaoikeutensa vieraalle vallalle."
Mitään Saksin väittämää tuollaista päätöstä ei ole tehty, vaan se on ainoastaan Saksi valheellinen ja herjaava väite. Kyllä sinä Veikko Saksi olet alas vajonnut noine väitteittesi kanssa. Mielikuvitus on sekoittanut miehen pään totaalisesti. Ikävä asia

agendo2 (nimimerkki)

#13

Riitta Uosukainen on valitettavasti jäänyt aivan takarivin toimijaksi k
Karjala-kysymyksen ajamisessa. Hänellä ei ole ollut edes yritystä, vaan omien sanojensakin mukaan Karjalan palautus kuuluu hänellä - unelmaosastoon - siellä liitelee vailla minkäänlaista konkretiaa.

Hänen karjalaisuutensa on jäänyt aivan paikalleen, "hurmaustehtävään" kansallispukuisena karjalaisissa tilaisuuksissa.

No, onhan sekin enemmän kuin ei mitään. Hänellä olisi kuitenkin ollut loistava asema oikeasti ajaa Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueiden palautusta.
Kun ei nin ei, samaan joukkoon jämähtänyt kuin muutkin kärkipoliitikot.

Suomettuneita pelkureita.

Olin muutama vuosi sitten Lottamuseossa tilaisuudessa, jossa oli Suomen ja Viron yhteinen Lotta-näyttely ja jossa virolaiset mm. Imbi paju esiintyivät. Yleisön joukossa istui kuuntelemassa Riitta Uosukainenkin Topinsa kanssa.

Huomasin silloin ensimmäistä kertaa, että virolaiset ovat eri maata. He puhuivat Venäjästä rehellisesti ja suoraan. Ei puhettakaan mistään varovaisesta ja peitellystä suomettuneesta hymistelystä. Silloin ajattelin, että oli hyvä, että Riitta Uosukainenkin kuuli, miten rohkeita nuoret virolaiset naiset olivat.

Imbi Paju onkin tehnyt juuri uuden dokumentin - Suomenlahden sisaret - jonka ensi-ilta oli viime maanantaina .

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

N-E:lle: #16. Mahtuuhan muutama EU-maa kaasun vastaanottajaksi, toki. Täytyyhän niitä viulujen maksajia olla. Mutta ei se hanke mikään varsinainen EU-hanke ole, vaikka siitä EU:ssa on keskustelua pidettykin.

Heh, sinulla taitaa jalat olla aika sidotut. Erityisesti tänä aikana hallitusherrat ja -rouvat ja kaikki eminentit poliitikot kovasti puhuvat innovatiivisuuden ja uusien aatteiden perään. Sinulla on jalat niin kiinni maaperässä, ettet kykene niitä irrottamaan niin, että pääsisit vähän katselemaan, olisiko sitä jotain muutakin maailmassa.

Voihan se Karjalan palautuksen edullisuus sinullekin joskus aueta. Mutta jos itse pidät mielesi ehdottoman suljettuna, ihan samalla tavoin kuin hallitus nyt sulki silmänsä putken valvontaan liittyviltä turvallisuustekijöiltä, et niitä etuja tule näkemään. Ei siinä pelkkä innostus auta, pitäisi olla kykyä prosessoida erilaisia ajatuksia ja asioita.

Tämä bogi on aika pieni kokonaisuus, joka ei pääasiassa edes käsittele Karjalaa. Viime aikoina on ollut ihan liikaakin Nord Streamia, vaan se on ajankohtainen aihe. Joten ole huoletta, ei tänne jumiuduta.

Reijo Kalliselle: #17. Ministeri Pekkarisen myöntämä 100 metrin lupa on aika kiinnostava erityisesti asennusvaiheessa. Nord Stream itse sanoo, että asennusvaiheessa tarvitaan 1.6 - 2.0 km leveä alue ankkureita varten.

Mitenkäs siinä käy, jos niitä ankkureita ei saadakaan käyttää? Onnistuuko se putken laskeminen muulloin kuin täysin tyynellä ilmalla?

Oletko ihan varma, että koko talousvyöhyke on kansainvälistä merialuetta? Jos se olisi YK:n meriyleisoikeussopimuksen periaate, se myös sanottaisiin selvästi ko. sopimuksessa.

Suomi on erottanut talousvyöhykkeeltään muistakseni 20 km rännin kansainväliseksi merialueeksi, johon putkikin on linjattu.

Putki ja sen asentaminen ei edellytä eduskunnan päätöstä. Jos vaivauduit lukemaan, niin sen sijaan putken valvonnan luovuttaminen vapaaehtoisesti tai vähemmän vapaaehtoisesti johtaa suvereniteetin heikkenemiseen.

Suomen hallitus teki päätöksen, jossa se koko turvallisuuskysymystä mainitsematta hyävksyi putken ja samalla Putinin valvontalauselman.

Sinä olet kovin kärkäs puhumaan valheista ja herjoista, pään sekoittumisesta ja muista vastaavista asioista. Katsohan peiliin. Lue tekstit ja käytä ajattelukykyäsi, jos sinulle on sellaista suotu.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

agendo2:lle: #18. On valitettavaa, että Riitta Uosukainen perusteellisesti lytättiin presidenttiehdokkaana hän Karjala-lausunnostaan. Siitä otettiin vain sopiva osa ja sitä ryhdyttiin toistamaan kunnon KGB-kaavan mukaisesti. Ja katso, saatiin yksi kilpailija lyötyä laudalta pois.

Imbi Paju on tehnyt hienoa työtä, siitä hänelle kaikki kunnia. Oli harmittavaa, etten päässyt Suomenlanden sisaret -dokumentin ensi-iltaan. Imbin lisäksi Sofi Oksanen ja Iivi-Anna Masso ovat tehneet paljon suomalaisten mielien avaamiseksi. Moninkertaisesti enemmän kuin johtavat poliitikot, joiden päätehtävänä näyttää yhä olevan salailu ja vaikeneminen.

Sellainen porvarillinen hallitus näyttää sopivan mainiosti vasemman siiven kannattajille. Ties vaikka vaaleissa äänestäjäkunnat vaihtuisivat, sehän ainakin olisi historiaa.

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja Markus ”Red” Räsänen kommentoi:

EI MISTÄÄN HINNASTA TYÖTÄ ENÄÄ KAPITALISTEILLE

Veka, sinä olet jo näitten propagandajuttujesi kanssa laskukiidossa.
Älkää ajako suoraan pusikkoon.

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja Markus ”Red” Räsänen kommentoi:

EI MISTÄÄN HINNASTA TYÖTÄ ENÄÄ KAPITALISTEILLE

Siinä hymypojan hymy hyytyy, kun hyväuskoinen yleisö hupenee.

Reijo Kallinen (nimimerkki)

"Suomen hallitus teki päätöksen, jossa se koko turvallisuuskysymystä mainitsematta hyävksyi putken ja samalla Putinin valvontalauselman." Olet sinä Veikko Saksi hassu. Sinä vetelet noita johtopäätöksiä ihan päättömästi. Oletko koskaan hämmästellyt omia kirjoituksiasi?

Reijo Kallinen (nimimerkki)

"Imbin lisäksi Sofi Oksanen ja Iivi-Anna Masso ovat tehneet paljon suomalaisten mielien avaamiseksi."

Niinpä. Iivi-Anna Masso kirjoitteli eduskuntavaalikampanjassaan erityisesti musliminaisten uintivuoroista. En sitä nyt oikein ymmärrä suomalaisten mielien avaamiseksi. Kyllä se avasi eniten kirjoittajan omaa mielenlaatua.

agendo2 (nimimerkki)

#25

Onko ammattisi kaikkien viisaiden ja hyvien pyrkimysten mitätöimiskampanjointi?

Siltä ainakin vaikuttaa, mitä enemmän lukee kommenttejasi.

Lisäksi tavaramerkkisi näyttäisi olevan Venäjän edun ajaminen kaikissa asioissa, mitkä liittyvät Venäjään. Oletko itse huomannut sen?

Sinäkö olet täysin tyytyväinen Putinin lausuntoon suojella kaasuputken rakentamista ja käyttöä sotakalustolla, jota juuri rakennetaan? Eikö mieleesi herää mitään kysymyksiä asiasta?

Sinäkö olet täysin tyytyväinen Suomen hallituksen vaikenemiseen turvallisuuspoliittisista kysymyksistä asiassa?

Reijo Kallinen (nimimerkki)

"Onko ammattisi kaikkien viisaiden ja hyvien pyrkimysten mitätöimiskampanjointi? Tätä kyselee nimimerkki Agendo2. Kun nyt tietäisi mitä viisaita ja hyviä pyrkimyksiä olen mitätöinyt? En pidä viisaana sellaista kampanjointia jossa väitetään, että putken rakentamisen alkaessa Venäjä hyökkää Suomeen, kuten Veikko Saksin profeteriasta on luettavissa. Tämä saarnaaminen putken vaarallisuudesta Suomelle on saman tasoista huuhaata kuin vuoden 1982 presidentin vaaleissa. Itä-Suomessa eräs kristillisten valitsijamiesehdokas vieraili erityisesti vanhainkodeissa pelottelemassa, että Koiviston valinta tarkoittaisi kirkkojen ovien naulaamista kiinni ja jumalanpalvelusten kieltämistä.

Samanlaisella uskonnollisella paatoksella näillä palstoilla herkistellään kun on kyseessä vain ja ainoastaan kaasuputki.

Agendo jatkaa: "Lisäksi tavaramerkkisi näyttäisi olevan Venäjän edun ajaminen kaikissa asioissa, mitkä liittyvät Venäjään."
Mitä Venäjän edun ajamista on siinä, että on samaa mieltä Tanskan, Ruotsin ja Suomen hallitusten kanssa?

"Sinäkö olet täysin tyytyväinen Putinin lausuntoon suojella kaasuputken rakentamista ja käyttöä sotakalustolla, jota juuri rakennetaan?"
Onko niin, että esim. Viron maaperälle rakennettu putki jätettäisiin oman onnensa nojaan? Täyttä höpötystä on se, että Venäjä saa hääkutsun ja hyökkää Suomeen.

"Sinäkö olet täysin tyytyväinen Suomen hallituksen vaikenemiseen turvallisuuspoliittisista kysymyksistä asiassa?" Jos Agendo malttaisi lukea tuon listan keiltä on pyydetty lausuntoja asiasta.

Puolustusministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Rajavartiolaitos, Pääesikunta, Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, Merenkulkulaitos, Geologian tutkimuskeskus

En osaa sanoa, että mitkä noista lausunnoista on yleisön luettavissa.

agendo2 (nimimerkki)

"En osaa sanoa, että mitkä noista lausunnoista on yleisön luettavissa."

Aivan, kuinka Suomen hallitus on informoinut kansalaisia edellämainittujen tahojen selvityksistä ja siitä, miten ne vastaavat turvallisuuskysymyksiin - tavan takaa muuttuvissa energiapoliittisissa tilanteissa?

" En pidä viisaana sellaista kampanjointia jossa väitetään, että putken rakentamisen alkaessa Venäjä hyökkää Suomeen, kuten Veikko Saksin profeteriasta on luettavissa."

Näytä minullekin tuollainen profetian kohta!

Reijo Kallinen (nimimerkki)

”...putken rakentamiseen ja käyttöön liittyvä valvonta, josta virallinen Suomi ei halua olla vähäisimmässäkään määrin tietoinen, on suora hääkutsu hyökätä Suomen rannikolle.”
http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/10/nord...

Tuossa sinulle profetiaa loppuillaksi.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Markus Räsäselle: #21. Sinulla on kovasti hyvä sydän, kun aina muistat varoittaa samasta asiasta.

#22. Ei minua haittaa, että kommentteja on vähemmän. Ihmiset ovat ajan saatossa kommenttinsa pääosin antaneet ja on luonnollista, että kiinnostus vähenee.

Riikka Söyringille: #23. Karmeaa tekstiä - sivistysvaltiosta. Samanlaisia ovat kaikki itseään suurvallaksi luulevat maat.

Reijo Kalliselle: #24. Oletko havainnut, että sinulle on nykyään tullut tavaksi haukkua milloin minkäkinlaisilla ilmaisuilla, mutta unohdat kokonaan tuoda esille, mikä sinun mielestäsi on sitten se totuus?

Mitä väärää ko. lauseessa on? Kun hallitus hyväksyi putken, eikä se sanallakaan viitannut Putinin lauselmaan kritisoidakseen sitä, niin toki se hyväksyi silloin vallitsevan tilan. Samoin se hyväksyi käräjäoikeuden kannan vastaisesti, että putki on ok.

Olisi ollut tarpeen todeta, että oiekus ratkaisee merivaltauksen osalta putken kulkemisen mahdollisuuden.

#25. Sekö oli ainoa, mitä havaitsit Iivi-Anna Masson kirjoittaneen?

agendo2:lle: #26. Positiivista Reijo Kallisen suhtautumisessa on se, että hän voimakkaasti tukee istuvan hallituksen linjauksia. Toivottavasti se linja jatkuu muissakin asioissa.

#27. Mitähän jos lopettaisit ihan höpöjen puhumisen? Kas kun et vielä puhu niistä pienistä, vaaleanpunaisista elefanteista, jotka putkesta hyökkäävät. Sinä et ole näköjään uskonnollistakaan paatosta koskaan havainnut. Aukaise silmät, aukaiset korvat ja havainnoi. Kirjoita vasta sitten.

Ehkä tuot nuo lausunnot esille, kun hallitus ei siihen "kykene".'

#29. Mitähän jos lukisit tekstin, voisit ehkä sen ymmärtääkin, kun hitaasti luet. Lue sitten samalla koko juttu ihan rauhassa.

Staali: hakkaa alas (nimimerkki)

22

MARKUS RURIK RÄSÄNEN
Taistelu kapitalismia ja fasismia vastaan on aloitettava heti Staalinin lausein, Meidän on hakattava heidät pois järjestelmästämme.

Nyt Markku näin isän päivänä voisit kartoittaa omaa perhettäsi ja tutkia onko siellä fasismin tai kapitalismin juuria, niinkuin kommunismin järjestelmässä on tapana.

Kauan eläkööt vallankummous ja fasistikapitalistit alas.

http://www.youtube.com/watch?v=dw2_Zs140lg
http://www.youtube.com/watch?v=r1uR95pQhsM&feature...

Taistele höpsö setä alas loppuun asti.

Reijo Kallinen (nimimerkki)

"#25. Sekö oli ainoa, mitä havaitsit Iivi-Anna Masson kirjoittaneen?"
Tätä kyselee Saksi. No, ei se toki ainoa ollut. Toinen joka jäi mieleen oli ilmiantokirje Helsingin yliopiston rehtorille erään hassahtaneen dosentin onnettomista kirjoituksista.

Saksi jaksaa pitää huolta ns. "merivaltauksesta" väittäen, että
"Samoin se hyväksyi käräjäoikeuden kannan vastaisesti, että putki on ok." Asia etenee oikeuskäsittelyssä omaa tietään mutta jo nyt on selvää etteivät "valtaajat" ole mitään kaivostoimintaa hakemassa vaan kyseessä on pelkkä pilailu. Pilailu on toki sinällään harmitonta, mutta jos joku luulee, että "valtausta" voidaan käyttää vaihtorahana nk. luovutettujen alueiden palauttamisessa niin sellainen ajattelu on lievästi sanoen harhainen.

Ei silti, on noita vaihtorahaharhoja ollut isommillakin toimijoilla. Luulihan Mannerheimkin, että Itä-Karjalaa voidaan käyttää panttina ja vaihtorahana rauhanneuvotteluissa.

Harinen (nimimerkki)

Saksi #19; "Mutta ei se hanke mikään varsinainen EU-hanke ole, vaikka siitä EU:ssa on keskustelua pidettykin."

Euroopan unioni on nimennyt Nord Streamin ensiarvoisen tärkeäksi energiahankkeeksi osana Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN). Hanke nimettiin vuonna 2000 osaksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E) niitä koskevassa ohjeistuksessa (joissa se mainitaan nimellä North European Gas Pipeline). Asema vahvistetaan myös ohjeistuksen viimeisessä versiossa vuodelta 2006.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe...

Putken rakennuttaa ja sen tulee omistamaan yhteisyritys Nord Stream AG, jonka osakkaat ovat venäläinen OAO Gazprom (51%) (Neste/Fortum luopui hankkeesta 2001), saksalainen BASF:in tytäryhtiö Wintershall Holding AG (20%), saksalainen E.ON Ruhrgas AG (20%) ja alankomaalainen N.V.Nederlandse Gasunie (9%).

Putken rakentamiseen osallistuvat tanskalainen Rambøll (ympäristövaikutusten arviointia, ruotsalainen Marin Mätteknik (ympäristötutkimuksia, merenpohjan kartoittamista), saksalainen Institut für Angewandte Ökologie (lisätutkimuksia Itämerellä), norjalainen DoF (merenpohjan tutkimuksia), venäläinen PeterGaz (merenpohjan tutkimuksia), norjalainen Det Norske Veritas (kontrollointi ja sertifiointi), italialainen Saipem Energy Services S.p.A. (tekninen suunnitteluprosessi), saksalainen Europipe (valmistaa suurimman osan ensimmäiseen linjaan tarvittavista putkista), venäläinen OMK (valmistaa loput ensimmäisen linjan putkista), ranskalainen EUPEC (logistiikka, betonipinnoitus, putkien varastointi, kuljetus), italialainen SAIPEM (putkien asentaminen), venäläinen PeterGaz (tekninen suunnittelu Venäjän osalta), italialainen PetrolValves (toimittaa venttiilit).

Kaasua ostavat ja jakavat eteenpäin Euroopan alueelle tanskalainen DONG Energy A/S, saksalainen E.ON Ruhrgas AG, ranskalainen Gaz de France S. A., brittiläinen Gazprom Marketing and Trading, UK ja saksalainen WINGAS GmbH.

Kohtalaisen monikansallinen hanke siis. Ei auta tuijottaa pelkästään kaasun toimittajaa vaan kannattaa ottaa huomioon myös ostajat ja hankkeen toteuttajat.

Reijo Kallinen (nimimerkki)

"Putkilinjojen on tarkoitus yhdistää osa Venäjällä sijaitsevista maakaasuesiintymistä Euroopan maakaasuputkiverkostoon. Saksasta maakaasua on tarkoitus kuljettaa edelleen muun muassa Tanskaan, Alankomaihin, Belgiaan, Isoon-Britanniaan, Ranskaan, Puolaan ja T?ekin tasavaltaan."
Edellä oleva on lainaus valtioneuvoston tiedotteesta. Se sopii hyvin Harisen yhteenvedon kanssa.
Saksin antamat linkit ovat hyödyllistä luettavaa. Niissä täsmennetään mitä kaikkia ehtoja tulee täyttää putkea rakentaessa. Miten saataisiin Veikko Saksi lukemaan ne? Loppuisi tuo hysteerinen jankutus Venäjälle osoitetusta hääkutsusta hyökätä Suomeen ja muu lapsellinen marmatus.

Harinen (nimimerkki)

Lainaus: "Harva kansainvälinen hanke näillä ilmansuunnilla on nostanut yhtä paljon yhtä monenlaisia tunteita. Joissakin puheenvuoroissa on jopa väitetty, että seuraavaksi Venäjä vaatii Suomen etelärannalta tukikohtaa putkea vartioidakseen.

Kannattaa laittaa hattuun hieman jäitä, niin kauan kun niitä talvisin vielä Suomenlahdelta löytyy. Kyseessä ei ole keino levittää Venäjän valtapiiriä koko Itämerelle. Kyseessä on keino kuljettaa kaasua Venäjältä Saksaan ja sen naapurimaihin, joissa energiaa tarvitaan.

Teknisesti helpompaa olisi ollut rakentaa putki maata pitkin Baltian ja Puolan läpi. Aivan eri asia on, kuinka se prosessi olisi poliittisesti onnistunut. Itämeren pohja lienee sittenkin helpoin väylä uuden putkilinjauksen tekemiselle. Ympäristövaikutuksia sillä tietysti on, kuten kaikella taloudellisella toiminnalla."

Koko teksti: http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=823461

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Reijo Kalliselle: #32. Onhan se jotain, kun kaksikin asiaa havaitsee.

Voitko jotenkin selittää, miksi käräjäoikeus määräsi ko. turvaamistoimenpiteen? Jos kaivoshanke oli, kuten useaan otteeseen olet tuonut mielipiteesi esille, täysin huuhaa-homma, miten käräjäoikeus kuitenkin ilmoitti, että valtaajan ilmeisen oikeuden perusteella?

Hariselle: #33. Olet aivan oikeassa, että kaasuputkeen osallistuu monia maita. Ei se silti käytännössä mikään EU-hanke ole, koska Venäjä on ominut sen itselleen.

Venäjä omistaa jopa kaasuputkifirmasta 51 %. Venäjä eli Gazprom omistaa putkissa kulkevan kaasun kokonaisuudessaan. Eurooppalaiset on hyväksytty maksajiksi. Joten kyseessä on venäläinen hanke.

Reijo Kalliselle: #34. Niin, ketkähän sitä hysteerisesti jankuttavat? Ja vielä marmattavat?

Hariselle: #35. Olet havainnoinut putkesta vain sen osan, minkä kunnon propaganda haluaakin sinun havainnoivan. Kannattaisi käyttää aivonystyröitä vähän laajemmin. Voisit myös miettiä sitä, miksi ihmeessä monen muunkin maan viranomaiset ja kansalaiset ovat hyvin huolissaan putkesta. Ala jäädä paitsioon.

Myyryläinen (nimimerkki)

Saksi kirjoitti: "Voitko jotenkin selittää, miksi käräjäoikeus määräsi ko. turvaamistoimenpiteen? Jos kaivoshanke oli, kuten useaan otteeseen olet tuonut mielipiteesi esille, täysin huuhaa-homma, miten käräjäoikeus kuitenkin ilmoitti, että valtaajan ilmeisen oikeuden perusteella?" Tämäkin on Saksille selitetty jo aika päiviä sitten. Kyse oli valtaushakemuksen käsittelyn aikaisesta toimesta. Siis, että käsittelyn aikana ei tehdä mitään sellaista joka olisi haitaksi jos hakemus hyväksyttäisi. Hakijalla oli siis oikeus hakemuksen asialliseen käsittelyyn, ei muuta. Tämä oikeus hakijalla on riippumatta siitä, onko hakemus asiallisin perustein tehty vai ei. Tässä tapauksessa hakemus on jo kerran käsitelty ja perusteettomaksi havaittu eli se on hylätty. Nyt on sitten kiusanteon seuraava vaihe eli valituskierre käynnissä. Siltäkin osin järki voitti Helsingin käräjäoikeudessa ja toimenpidekielto on kumottu.

Koskahan valtaushakijat ja -valittajat korvaavat muutenkin ylityöllistetylle oikeuslaitokselle aiheuttamansa turhan työn sekä putkiyhtiölle aiheuttamansa tappiot. Onko Saksi laskenut oikeuslaitoksen kustannukset mukaan niihin kustannuksiin joita hän on laskenut Suomelle putkesta aiheutuvan?

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Myyryläiselle: #37. Aivan. Valtaajalla oli ja on siten Suomen kaivoslain mukaan oikeuksia.

Luepa se käräjäoikeuden päätös, jossa toimenpidekielto kumotaan, uudelleen. Koska se ei taida olla julkisesti esillä, laitan sen hetken kuluttua esille.

Ei Saksi ole oikeuslaitoksen kustannuslaskija. Parempi olisi laskea niitä kustannuksia, mitä kaasuputken valvonnasta johtuvista seikoista vielä voi tulla Suomenkin osalle.

Myyryläinen (nimimerkki)

Saksi kirjoitti (38): "Valtaajalla oli ja on siten Suomen kaivoslain mukaan oikeuksia." Nyt taitaa mennä prosessi- ja sisältöasiat sekaisin. Päätöksen perustelujen toisen kappaleen mukaan "hakemuksen hyväksymisen tuloksena hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan täysimääräisesti hyväkseen pääasiaa koskevassa kanteessa vaadittavan oikeuden". Kyse on siis oikeudesta hakea kaivosvaltausta ja sen oikeuden turvaamisesta. Toimenpidekiellossa ei siis ole kysymys, että valtaushakemus menisi läpi.

Saksi kirjoitti (38): "Ei Saksi ole oikeuslaitoksen kustannuslaskija. Parempi olisi laskea niitä kustannuksia, mitä kaasuputken valvonnasta johtuvista seikoista vielä voi tulla Suomenkin osalle." Niimpä, itse ja kavereiden aiheuttamista kustannuksista viis kunhan muita saa kiusata. Suomelle ei aiheudu kustannuksia putken valvonnasta enempää kuin muustakaan meri- ja ilmavalvonnasta. Enemmän niihin kustannuksiin vaikuttaa laivaliikenteen kasvu kun maailmantalouden pyörät taas lähtevät täydellä tohinalla liikkeelle.

Oma paljon riskialttiimpi skenaario on kuinka mahdollinen kansainvälinen poliittinen vastakkainasettelu toisaalta U.S.A:n ja sen liittolaisten ja toisaalta Venäjän välillä kehittyy. Jos ne suhteet tulehtuvat kriisiksi niin NATO-Viron ja Venäjän välinen raja on potentiaalinen paikka johon kriisi laajenee. Toisaalta sellaisessa tilanteessa molemmille osapuolille elintärkeä kaasuputki Venäjältä NATO-Saksaan voi hillitä intohimoja molemmilla puolella.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Myyryläiselle: #39. Ei tietenkään ole. Ei kaivosvaltauksen turvaamistoimenpiteen tai miinanraivauksen kieltämisen kaivosalueella tai kaivosvaltauksen hyväksyminen tai putken rakentamispäätöksestä mahdollisesti haettavan turvaamistoimen hyväksyminen ole millään lailla samoja asioita.

Sinä itse sekotat asiat keskenään. Minä olen käsitellyt vain sitä, että kun miinanraivaukseen annettiin toimenpidekielto kaivosvaltausalueella, on loogista odottaa, että rakennusluvan kohdalla toimitaan samalla oikeusperiaatteella.

Sinulla on vain niin kiire kumota ja sotkea keskenään sanomisiani, ettet näytä malttavan lukea kovinkaan tarkasti tekstiä. Pientä rauhallisuutta sisäluvussa olisi tarpeen.

Se on sinun käsityksesi asiasta, ettei putken valvonnasta - venäläisten tai suomalaisten toteuttamasta - aiheudu mitään ylimääräisiä kustannuksia. Olen siitä täysin eri mieltä.

Itäinen naapurimaa onkin viime aikoina pullistellut lihaksiaan oikein roppakaupalla. Kannattaa vähän miettiä sellaista käyttäytymistä.

Myyryläinen (nimimerkki)

Saiksi kirjoitti (40): "Sinulla on vain niin kiire kumota ja sotkea keskenään sanomisiani, ettet näytä malttavan lukea kovinkaan tarkasti tekstiä. " Olen lukenut ja useampaan kertaan kirjoituksiasi ja vertaillut niitä ajoittain keskenään, oletkohan itse?

Toimituksen poiminnat